Heiko Dachi Uchi Uke, Gadan Barai same hand. Alternate arms. Demo.

Heiko Dachi, Chudan Tsuki same hand. Change arms halfway. Demo.

Neko Ashi Dachi stepping forward ouside Shuto. Demo.

Zen Kutsu Dachi Mawashi Geri. Coming forward. Demo.

Zen Kutsu Dachi Gyaku Tsuki, Mae Geri, land forward. Continue Forwards. Demo.

Combination 3a. Demo.

Combination 3b. Demo.

Padwork Mawashi Empi Uchi. Demo.

Padwork Yoko Geri. Demo.

Pinan Nidan (x3 marks). Demo. Slow version.

Random past kata (x3 marks).

Kumite.

Pass mark 48

For a pdf copy of the grading sheet click here.