Heiko Dachi Shuto inside, Shuto outside, Shuto Gedan Barai same hand. Alternate arms. Demo.

Zen Kutsu Dachi project leading hand Uraken Uchi, Gyaku Tsuki. Demo.

Neko Ashi Dachi outside shuto, drop into Zen Kutsu Dachi Gyaku Tsuki, thrust. Demo.

Shiko Dachi Gadan Barai coming forward. Demo.

Zen Kutsu Dachi Tsurikomi Mae Geri, Mawashi Geri, land forward. Repeat on other side. Demo.

Combination 4a. Demo.

Combination 4b. Demo.

Padwork Tetsui Uchi to side. Demo.

Padwork Mawashi Geri. Demo.

Pinan Sandan (x3 marks). Demo. Slow version.

Random past kata (x3 marks).

Kumite.

Pass mark 48.

For a pdf copy of the grading sheet click here.