Heiko Dachi alternate Soto Uke. Demo.

Yoi Dachi alternate Uraken Uchi. Demo.

Zen Kutsu Dachi stepping forward Mawashi Empi Uchi. Demo.

Zen Kutsu Dachi stepping forward Tetsui Uchi. Demo.

Yoi Dachi Gedan Yoko Geri. Demo.

Combination 2a. Demo.

Combination 2b. Demo.

Padwork Teisho Uchi. Demo.

Padwork Mae Geri. Demo.

Tykoko Shodan (x3 marks). Demo. Slow version.

Pass mark 36.

For a pdf copy of the grading sheet click here.